Thông báo
Công văn số 674/CNTT v/v báo cáo tình hình triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL toàn ngành
Hướng dẫn các Trường nhận tài khoản, cài đặt và sử dụng Ứng dụng An Toàn COVID-19
Công văn số 3843/BGDĐT-VP ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020 - 2021