Thông báo
Thực hiện Dự án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục", Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng thử nghiệm phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, nội dung cụ thể như sau File đính kèm
Thực hiện Dự án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục", Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng thử nghiệm phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, nội dung cụ thể như sau File đính kèm