Thông báo
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá thi đua khối các Sở GD&ĐT
Công văn Số: 1874/BGDĐT-VP ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 - 2020.
Hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tuyến
Công văn số 442/BGDĐT-ĐANN ngày 17/2/2020 về việc báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019