Thông báo
V/v hoàn chỉnh dữ liệu thống kê giáo dục năm học 2018-2019
V/v thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019 - 2020
Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố. Để các cở sở giáo dục hoàn chỉnh dữ liệu thống kê giáo dục cuối năm học 2018-2019 chuyển dữ liệu sang năm học 2019-2020, hệ thống CSDL sẽ mở khóa cho phép các đơn vị cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu năm học 2018-2019 từ nay đến hết ngày 06/10/2019. Trân trọng.