Thông báo
Đề nghị các Sở GDĐT tạm thời chưa triển khai nhập liệu đầu năm học 2018-2019 trên CSDL ngành giáo dục khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ.
Hướng dẫn các Sở, Phòng GDĐT phê duyệt, tổng hợp, báo cáo thông tin về nhà vệ sinh trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 3232/BGDĐT-CSVC ngày 31/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT
Hướng dẫn nhà trường cập nhật, báo cáo thông tin về nhà vệ sinh trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 3232/BGDĐT-CSVC ngày 31/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.