Ngày đăng bài: 24/10/2019 14:06:13

Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Thời gian bảo trì từ 08h00 đến 16h00 ngày Chủ nhật 27/10/2019.

Đơn vị vui lòng ngưng sử dụng hệ thống trong thời gian bảo trì.

Hệ thống sẽ hoạt động bình thường sau khi bảo trì xong.

Trân trọng!