Ngày đăng bài: 02/10/2018 09:03:14
Hướng dẫn triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019 và link tải các văn bản, tài liệu liên quan

Các văn bản, tài liệu liên quan đến triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019:

STT

Nội dung văn bản

Link xem/tải về

1

Văn bản số 4474/BGDĐT-VP ngày 28/9/2018 về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học

4474/BGDĐT-VP

2

Hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu phục vụ công tác báo cáo thống kê đầu năm học (EMIS):

Hướng dẫn EMIS

3

Văn bản số 4122/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2018 về việc triển khai hệ thống EQMS tích hợp trong CSDL ngành:

4122/BGDĐT-GDTH 

4

Hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu, báo cáo phục vụ công tác báo cáo thống kê EQMS

Hướng dẫn EQMS

5  Hướng dẫn gộp trường  Hướng dẫn gộp trường

6

Các văn bản đã triển khai trong năm học 2017-2018:


6.1

Văn bản số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT kèm Hướng dẫn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

1527/BGDĐT-CNTT

6.2

Văn bản số 131/CNTT ngày 20/4/2018 Hướng dẫn quản lý và cấp phát tài khoản trên CSDL ngành giáo dục

131/CNTT

6.3

Văn bản số 266/CNTT ngày 27/7/2018 đề xuất phương án triển khai sử dụng phần mềm CSDL:

266/CNTT

 

Thông tin hỗ trợ triển khai:

- Hỗ trợ về biểu mẫu thống kê EMIS, liên hệ với Phòng Thống kê - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: (024) 38.683.247 hoặc (024) 38.694.075.

- Hỗ trợ về biểu mẫu thống kê EQMS, liên hệ với Vụ Giáo dục Tiểu học theo số điện thoại: (024) 38.682.356.

- Hỗ trợ về thông tin triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ với Cục Công nghệ thông tin qua số điện thoại (024).38.695.712 (số máy lẻ 100), email hỗ trợ csdl@moet.edu.vn.

- Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ hotline 19004740, email: csdl@moet.edu.vn.

Trân trọng./.