Ngày đăng bài: 19/09/2018 10:53:15
Đề nghị các Sở GDĐT tạm thời chưa triển khai nhập liệu đầu năm học 2018-2019 trên CSDL ngành giáo dục khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ.

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Hiện tại Bộ GDĐT đang gấp rút chuẩn bị phần mềm CSDL ngành giáo dục phục vụ kỳ báo cáo đầu năm học 2018-2019, trong đó sẽ tích hợp các báo cáo về EMIS và EQMS trên phần mềm CSDL ngành giáo dục. Bộ GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn các Sở thực hiện (dự kiến cuối tháng 9/2018).

Do vậy, đề nghị các Sở GDĐT tạm thời chưa triển khai nhập liệu đầu năm học 2018-2019 trên CSDL ngành giáo dục khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ.

Các Sở GDĐT chưa hoàn thành việc thu thập dữ liệu về trường học, lớp học, đội ngũ (của năm học 2017-2018) theo văn bản số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018, đề nghị tiếp tục rà soát và khẩn trương báo cáo dữ liệu về Bộ GDĐT.

Trân trọng./.