Ngày đăng bài: 06/08/2018 18:39:31
Hướng dẫn nhà trường cập nhật, báo cáo thông tin về nhà vệ sinh trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 3232/BGDĐT-CSVC ngày 31/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

1. Nội dung chi tiết HDSD vui lòng xem tại đây:

https://drive.google.com/open?id=14ALEngzB0Y9eXHpdarmbQQ2TwCPSwLAV

2. File phiếu khảo sát:

https://drive.google.com/open?id=1hO4pOMMsvpfTdhizNPemmfC8x_P1ofKa