Ngày đăng bài: 30/09/2020 14:02:54
Công văn số 3843/BGDĐT-VP ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020 - 2021

 

Kính gửi:   - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

                                -  Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục, Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện báo cáo thống kê giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật kỳ đầu năm học 2020-2021 (báo cáo thống kê định kỳ) thời điểm báo cáo số liệu có đến ngày 30/9/2019, thời hạn gửi báo cáo là ngày 30/10/2019.    

Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (CSDL) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo các văn bản, tài liệu sau:

- Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

- Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến các chức năng của phần mềm tại địa chỉ http:/huongdan.csdl.moet.gov.vn và các Thông báo được cập nhật tại trang chủ csdl.moet.gov.vn;

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) trên địa bàn thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 16/10/2020.

Trong đó lưu ý đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2020-2021 lên cấp trên trước ngày 30/9/2020 cần phải rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

3. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 23/10/2020. Lưu ý tiến hành trả lại báo cáo đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2020-2021 trước ngày 30/9/2020 để rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

4. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

- Gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2020 theo 2 hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) và qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vnHệ thống hỗ trợ trực tuyến (có thông báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể trên phần mềm).

- Hỗ trợ về nội dung thống kê:  Phòng Thống kê - Văn phòng Bộ GD&ĐT, email: phongthongke@moet.gov.vn, các nội dung về giáo dục phổ thông liên hệ bà Vũ Thị Quỳnh Lan số điện thoại (024) 38 683 247, các nội dung về giáo dục MN,TX, khuyết tật, PCGD liên hệ bà Tô Thị Vân Anh số điện thoại (024) 38 694 075; Cục Nhà giáo và CBQLGD về nội dung thống kê đội ngũ, email: vvgiang@moet.gov.vn, số điện thoại (024) 38 695 144 (máy lẻ 200).

Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Trân trọng.

 

Xem và tải về văn bản: >>Tải về<<

Hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tuyến vui lòng xem tại đây: >>HDSD<<