Ngày đăng bài: 08/10/2019 12:41:43
V/v hoàn chỉnh dữ liệu thống kê giáo dục năm học 2018-2019

Kính gửi   Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố.

Hệ thống CSDL đã mở đến hết ngày 06/10/2019 để các đơn vị cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu năm học 2018-2019, trước khi kết chuyển dữ liệu lên năm học 2019-2020. Tuy nhiên đến ngày 07/10/2019 một số đơn vị vẫn chưa hoàn thành, do đó hệ thống CSDL sẽ mở khóa tiếp đến hết ngày 13/10/2019.  

Đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện dứt điểm việc cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu năm học 2018-2019 (kết quả thi lại, xét lên lớp của học sinh trong hè).

 Trân trọng.