Thông báo
Hướng dẫn triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019 và link tải các văn bản, tài liệu liên quan
Hướng dẫn các Sở, Phòng GDĐT phê duyệt, tổng hợp, báo cáo thông tin về nhà vệ sinh trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 3232/BGDĐT-CSVC ngày 31/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT
Hướng dẫn nhà trường cập nhật, báo cáo thông tin về nhà vệ sinh trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 3232/BGDĐT-CSVC ngày 31/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.